۱۱/۱۱/۱۳۸۷

غروب

باز هم غروب جمعه، هنوز هم دلگیره، دلگیرتر هم می شه وقتی با کسانی باشی که نمی خوای باشی و یا با کسی که می خوای نباشی.

فرهاد گوش می دم:

امروز در این شهر چو من یاری نی
آورده به بازار و خریداری نی
آنکس که خریدار بدو رایم نی
وانکس که بدو رای خریدارم نی

(خورشید روز -یازدهم- بهمن ماه 87)
ساخت سال 1388 مجمع دیوانگان.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده