۱۲/۰۱/۱۳۸۷

شاید...

وقتی هزار درد باشد و یک دلخوشی ساده هم نباشد یا بمیر، یا به دنبال یک «دلخوش­کنک» بگرد؛ هنوز قصد مردن ندارم؛ «دلخوش کنک» این روزهایم همچنان «درخت انجیر معابد» است.

یکی گفته بود:

«هی فلانی!
زندگی شاید همین باشد؟
یک فریب ساده و کوچک
آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را جز برای او و جز با او نمی خواهی.
من گمانم زندگی باید همین باشد».
ساخت سال 1388 مجمع دیوانگان.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده