۳/۱۳/۱۳۸۸سکوت سرشار از ناگفته ها است...

(12 خرداد 1388)
ساخت سال 1388 مجمع دیوانگان.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده