۲/۰۲/۱۳۸۸

روزگار مندیروزم: دنیا به آخر می رسد؟ نمی رسد؟ می رسد؟ نمی رسد؟ ...

امروزم: دنیا به آخر رسیده؟ نرسیده؟ رسیده؟ نرسیده؟ رسیده؟...
تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید
ساخت سال 1388 مجمع دیوانگان.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده