۱۱/۲۰/۱۳۸۷

هرچه منتظر ماند
هیچ صدایی نشنید
جز فریادهای ضجه بار سکوت...
ساخت سال 1388 مجمع دیوانگان.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده