۱۱/۰۸/۱۳۸۷

تکرارهنوز هم مرغ همسایه غاز است.


(دی روز -هشتم- بهمن ماه 87)
ساخت سال 1388 مجمع دیوانگان.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده